System Administration

Jak przeprowadzić skuteczny audyt IT?

02. listopada 2023, Avatar of Alexander SpatzigAlexander Spatzig

Przeprowadzanie systematycznych audytów IT jest konieczne. Pozwalają one sprawdzać aktualny stan infrastruktury IT, a także monitorować politykę i działania, takie jak zarządzanie poprawkami. Skuteczny audyt jest również niezbędnym narzędziem do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa IT i cyberodporności.

W pigułce

 • Systematyczne przeprowadzanie audytów IT jest konieczne do identyfikowania i eliminowania zagrożeń i słabych punktów IT.
 • Skuteczny audyt IT obejmuje jasne cele w obszarach takich jak zarządzanie zasobami, bezpieczeństwo i spójność.
 • Dobrym przykładem skutecznego audytu IT jest weryfikacja zasad zarządzania poprawkami, a także sprawdzenie podatności i kanałów komunikacji.
 • Sprawozdanie z audytu stanowi podstawę do wdrożenia usprawnień i dokumentacji zgodności.

Odpowiednio zaplanowany audyt pozwala wykryć potencjalne zagrożenia, słabe punkty, a także niedociągnięcia w systemach i procesach korporacyjnych we wczesnym stadium. Dzięki temu firmy mogą na przykład oszacować wydajność zautomatyzowanych systemów, ustalić, czy zasoby i dane IT są wystarczająco chronione, a także ograniczyć ryzyko związane z niewykrytymi lukami w zabezpieczeniach oraz nieaktualnymi technologiami.

Najważniejszy punkt każdego audytu: określony cel

Cele audytu informatycznego będą się różniły w zależności od branży i aktualnych wyzwań biznesowych determinujących jego kierunek i zakres. Niektóre z nich koncentrują się na technicznych aspektach wykorzystywanych systemów informatycznych, podczas gdy w innych przypadkach dokładnie badane są struktury organizacyjne i procesy handlowe.

W przypadku audytu koncentrującego się na ogólnym bezpieczeństwie operacyjnym, kompleksową oceną ryzyka objęte są wszystkie działy firmy. Jeśli natomiast audyt IT koncentruje się na konkretnych aspektach, takich jak łańcuchy dostaw, będzie on dokładnie badał bezpieczeństwo, dokładność i ważność powiązanych procesów. Aby audyt był skuteczny, menedżerowie muszą być konsekwentni i jasno określać cele, do których dążą.

Wydajniejsze procesy, mniejsze koszty operacyjne

Rezultaty audytu zapewniają również szczegółowy wgląd w procesy i struktury operacyjne. Przedsiębiorstwa mogą na przykład ustalić, czy ich procesy cyfrowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i wykorzystać raport z audytu do dokumentacji zgodności ze standardami branżowymi i rozporządzeniami rządowymi.

Nasz kolega Andreas Klare informował już o nadchodzących regulacjach NIS2 zgodnie z którymi udowadnianie bezpieczeństwa stanie się jeszcze ważniejsze.

Kluczowe obszary audytu IT

 • Analiza polityki zarządzania zasobami informatycznymi, w tym dokumentacji, procesów wdrażania, utrzymania i wykonywania wymaganych aktualizacji.
 • Identyfikacja potencjalnych słabych punktów infrastruktury, zagrożeń i ryzyka.
 • Zapewnienie zgodności z wymogami licencyjnymi oprogramowania, polityką prywatności i ochrony danych oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 • Usprawnienie procesów operacyjnych i wyeliminowanie potencjalnych wąskich gardeł, np. przepływu danych między aplikacjami.
 • Uporządkowanie, ulepszenie i integracja procesów biznesowych we wszystkich obszarach.
 • Kontrola zgodności procesów i strategii IT z celami biznesowymi (np. transformacji cyfrowej).
 • Optymalizacja kosztów i wydajności infrastruktury IT.

Zarządzanie poprawkami: przykład systematycznego planowania dla udanego audytu

Po ustaleniu jasnych celów, proces audytu rozpoczyna się od terminowej i przejrzystej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat tego, jak się przygotować i czego się spodziewać. Dobrym przykładem etapów, które należy wykonać jest audyt procesów zarządzania poprawkami:

 1. Przegląd aktualnych procesów i polityki zarządzania poprawkami.
 2. Określenie bieżącego stanu wdrażanych poprawek poprzez skanowanie sieci.
 3. Przegląd niezałatanych luk w zabezpieczeniach i ich przyczyn.
 4. Analiza procedur zarządzania ryzykiem, wpływających na proces patchowania.
 5. Sprawdzanie, czy dotychczasowe wskaźniki nadają się do oceny wydajności.
 6. Przegląd kanałów komunikacyjnych używanych przez informatyków.
 7. Identyfikacja wąskich gardeł.
 8. Dokumentacja wszystkich celów dotyczących zarządzania poprawkami i powiązanych zobowiązań umownych.

Ważne: dokumentacja i analiza wyników audytu

Aby umożliwić skuteczną analizę wyników audytu, wszystkie informacje należy gromadzić tak dokładnie, jak to możliwe. Oznacza to m.in. przegląd wytycznych dotyczących oceny na koniec procesu, aby sprawdzić, czy nadal spełniają one swoje początkowe cele.

Najważniejsze jest jednak wdrożenie odpowiednich środków, takich jak nowe lub zaktualizowane wytyczne, które będą zgodne z ustaleniami audytu. Następnie należy monitorować postępy.

Sprawozdanie z audytu

Raport końcowy z audytu powinien dokładnie przedstawiać wszystkie ustalenia, priorytety i zalecane usprawnienia. Może on następnie zostać przekazany wszystkim zainteresowanym i posłużyć za podstawę do podjęcia dalszych działań. Sprawozdanie służy także jako cenny wewnętrzny punkt odniesienia w przypadku pojawienia się nowych problemów. Ponadto można dostarczyć go zewnętrznym agencjom branżowym i rządowym w celu udokumentowania wysiłków firmy na rzecz zapewnienia zgodności z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych i wymogami NIS2.

Odpowiednio zaplanowany audyt pozwala nie tylko poprawić wydajność i bezpieczeństwo informatyczne, ale także ustala, czy zautomatyzowane procesy wspierają realizację celów firmy. Audyty IT pomagają również zapewnić, że firmowe środki bezpieczeństwa nadążają za szybką i ciągłą ewolucją zagrożeń cyfrowych i powiązanych przepisów ochronnych.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3