System Administration

Zrównoważone IT: Wpływ unijnej dyrektywy CSRD na biznes

28. marca 2024, Avatar of Thorsten NiesnerThorsten Niesner

Jeśli masz tendencję do przysypiania, gdy ktoś porusza temat odpowiedzialności środowiskowej i społecznej, lepiej będzie, jeśli od razu zrobisz sobie kawę. W dzisiejszym wpisie blogowym skupimy się bowiem na nowym rozporządzeniu UE, które znacznie zwiększa zakres oraz wymogi dotyczące raportowania wpływu IT i innych procesów biznesowych na środowisko, społeczeństwo czy też gospodarkę. Dlatego napełnij filiżankę do pełna, ponieważ za chwilę zagłębimy się w to, jak nowa dyrektywa dotycząca sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) wpłynie na działy IT w firmach działających w Europie, które zarówno mają swoją siedzibę w UE, jak i poza nią.

W skrócie

  • Dyrektywa CSRD znacznie zwiększa wymagania dotyczące sprawozdawczości w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Celem obowiązujących w całej UE standardów ma być poprawa przejrzystości i umieszczenie CSR w strategicznym centrum decyzji korporacyjnych.
  • Działy IT będą musiały również poświęcić więcej uwagi wydajności energetycznej i wpływowi procesów zakupowych na środowisko.

Nowa unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) znacznie zwiększa zakres wymaganego raportowania dotyczącego wpływu działań biznesowych na środowisko i społeczeństwo oraz rozszerza liczbę przedsiębiorstw nią objętych. CSRD rozszerza dyrektywę z 2014 roku w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), która dotyczyła przede wszystkim dużych spółek i innych przedsiębiorstw o istotnym znaczeniu. Podmioty te podlegają pod CSRD od tego roku. Natomiast duże firmy, które wcześniej nie podlegały pod NFRD, będą musiały przestrzegać wymogów CSRD od 2025 roku. Z kolei począwszy od 2026 r. CSRD będzie obejmować małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym firmy z siedzibą w UE oraz spółki zależne od spółek spoza UE spełniające 2 z 3 kryteriów: ponad 250 pracowników; roczny przychód powyżej 40 mln EUR (43,8 mln USD); aktywa w wysokości 20 mln EUR (21,9 mln USD). Dyrektywa ta będzie miała również zastosowanie do wszystkich firm, których papiery wartościowe są notowane na rynku UE.

Społeczna odpowiedzialność biznesu: od dobrowolnej do obowiązkowej

Dzięki nowemu rozporządzeniu działy IT będą musiały zwracać znacznie większą uwagę na to, czy ich działania są zgodne z celami CSR przedsiębiorstwa. Coraz większe znaczenie będzie miał w szczególności ślad środowiskowy. Oprócz zużycia energii, menedżerowie działów IT będą również musieli wziąć pod uwagę ograniczenie ilości odpadów związanych z komponentami sprzętowymi oraz przejrzystość i rzetelność procesów łańcucha dostaw. Celem jest zmniejszenie ilości generowanych rocznie odpadów elektronicznych oraz zużycia innych materiałów, w tym metali ziem rzadkich (np. krzemu) i metali szlachetnych. 

Recykling i przejrzyste łańcuchy dostaw

Znacznie większą rolę odgrywać będą trwałość urządzeń i sprzętu oraz możliwość ponownego wykorzystania lub recyklingu komponentów. Większe znaczenie będą miały również innowacyjne modele leasingu i programy zwrotu starych urządzeń. Nabywcy IT również nie mogą dłużej ignorować stanu łańcuchów dostaw, szczególnie w odniesieniu do uczciwych warunków pracy i poszanowania praw człowieka w procesach produkcyjnych. W rzeczywistości, wybór dostawców komponentów IT w oparciu o aspekty zrównoważonego rozwoju staje się obowiązkiem.

Kamień milowy: efektywność energetyczna

Coraz większy nacisk na przyszłościowe standardy środowiskowe i społeczne ma bezpośredni wpływ na menedżerów IT. W przyszłości będą oni musieli ponosić większą odpowiedzialność przed kierownictwem i dopilnować, by ich dział realizował cele CSR firmy. Niektóre obszary będą łatwiejsze do optymalizacji niż inne. Na przykład, działania związane z procesami łańcucha dostaw, efektywnością energetyczną IT i zarządzaniem zasobami mogą być od siebie zupełnie odmienne.

CSRD: Co się zmieniło?

  • Więcej firm podlega wymogom sprawozdawczym: Według wyliczeń UE, liczba podmiotów objętych CSRD wzrośnie z 11 600 do około 49 000, obejmując wiele małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Zakres raportowania: Przedsiębiorstwa będą musiały udzielać bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu ich działalności biznesowej na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę oraz związanego z tym ryzyka.
  • Ujednolicone standardy raportowania: Zdefiniowane zostały nowe standardy z zakresu gromadzenia, oceny i ujawniania danych środowiskowych, społecznych i dotyczących ładu korporacyjnego (ESG), dzięki czemu interesariusze mogą skuteczniej oceniać zgodność spółki z CSR.
  • CSR w centrum uwagi: Ujawnianie informacji na temat CSR staje się integralną częścią standardowego raportowania finansowego spółek i będzie podlegać zewnętrznemu audytowi.

Popraw swój bilans CSR dzięki bMS

Pakiet baramundi Management Suite zapewnia narzędzia do zoptymalizowania wydajności energetycznej i zrównoważonego rozwoju infrastruktury informatycznej. Nasz bezpłatny moduł Energy Management pozwala szybko i łatwo wdrożyć inteligentne zarządzanie zużyciem energii poprzez określenie jej wykorzystania dla każdego punktu końcowego sieci oraz możliwości zmniejszenia jej zużycia i kosztów. Nasze moduły Inventory i Network Device dostarczają informacje niezbędne do zarządzania energią i cyklem życia punktów końcowych, w tym do planowania wymiany sprzętu w celu zmniejszenia ilości odpadów i wydatków. Nawet niewielkie usprawnienia pozwalają szybko dostrzec możliwości dokonania znaczących zmian. Co więcej dział IT może aktywnie tworzyć i dokumentować korzystne zmiany, które poprawiają bilans CSR firmy zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Gotowi na więcej kawy? 😎

CSRD w skrócie: Zacznij działać szybko!

Analiza zużycia energii przez sprzęt IT, określenie potencjalnych obszarów do oszczędności oraz automatyczne wdrażanie skutecznych praktyk zarządzania energią dla punktów końcowych sieci jest proste dzięki bezpłatnemu modułowi Energy Management w pakiecie baramundi Management Suite.

Zrównoważone IT z baramundi Energy Management

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3