Endpoint Management | System Administration

IT w samorządach: równowaga między wydajnością a bezpieczeństwem

14. marca 2024, Avatar of Fabian ThomaFabian Thoma

Usługi cyfrowe dla samorządów gminnych i miejskich rozwijają się w odpowiedzi na zapotrzebowanie obywateli na bardziej wygodny i wydajny dostęp do podstawowych usług administracyjnych i informacji. Jednak kurs przez to cyfrowe morze plików wiąże się z nowym ryzykiem cyberataków i naruszeń danych. W jaki sposób działy IT administracji publicznej mogą sprostać temu wyzwaniu?

W pigułce

  • Bezpieczeństwo w niepewnych czasach: sieci samorządowe stają się coraz częściej celem cyberataków.
  • Zgodność ze standardami: miejskie usługi cyfrowe muszą spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i chronić dane obywateli.
  • Wydajność wzmacnia zaufanie: UEM zapewnia wiele korzyści w zakresie optymalizacji i zabezpieczania procesów informatycznych.

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne jest zapewnienie dostępu do usług publicznych i przyspieszyła możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet. Obywatele oczekują teraz, że ich lokalne władze będą oferować łatwe i niezawodne sposoby interakcji z instytucjami publicznymi. Niniejszy artykuł przedstawia pięć sposobów wykorzystania ujednoliconego zarządzania punktami końcowymi (UEM) przez specjalistów IT w samorządach miejskich oraz lokalnych do zabezpieczenia swoich systemów bez większego wysiłku:

  1. Raportowanie: wykrywanie incydentów bezpieczeństwa na wczesnym etapie oraz szybka reakcja.
  2. Przejrzystość: zgodność z wymogami bezpieczeństwa wszystkich urządzeń końcowych.
  3. Zgodność: utrzymanie wymaganych standardów.
  4. Ochrona danych: dokładne egzekwowanie wytycznych dotyczących ochrony danych.
  5. Automatyzacja: optymalizacja obciążeń związanych z bezpieczeństwem punktów końcowych.

Na celowniku cyberprzestępców

Przetwarzanie wszelkiego rodzaju wrażliwych danych osobowych przez władze lokalne sprawia, że sieci sektora publicznego są atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców. Rozwój usług online świadczonych przez gminy doprowadził również do powstania wielu potencjalnych furtek dla cyberataków. Ransomware, phishing i ataki typu APT (Advanced Persistent Threats) to główne metody kradzieży poufnych danych, naruszania bezpieczeństwa systemów lub niewykrytego przenikania do sieci. Wzrost liczby takich zagrożeń podkreśla potrzebę stosowania wszechstronnej ochrony wrażliwych danych oraz infrastruktury informatycznej, w tym środków zapobiegawczych, szybkiego reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem oraz ciągłego dostosowywania się do nowych zagrożeń.

Jak UEM może zwiększyć bezpieczeństwo administracji publicznej?

Rozwiązania UEM od dawna sprawdzają się w sektorze prywatnym jako istotny element nowoczesnych strategii bezpieczeństwa IT. Jednak są one również coraz częściej wykorzystywane do zarządzania sieciami w sektorze publicznym. Dzięki nim można scentralizować zarządzanie i kontrolę wszystkich punktów końcowych sieci, a także monitorowanie podatności na zagrożenia w celu poprawy środków cyberbezpieczeństwa i spełnienia wymogów zgodności. Inną zaletą UEM jest szeroko zakrojona automatyzacja codziennych czynności, która zwiększa wydajność i zmniejsza obciążenia. Automatyzacja UEM nie zwiększa ryzyka związanego z bezpieczeństwem, a raczej odciąża działy IT, które mogą poświęcić więcej czasu na utrzymanie i poprawę cyberbezpieczeństwa w 5 kluczowych obszarach:

1. Raportowanie

Samorządy lokalne, będąc częstym celem cyberprzestępców, muszą szybko reagować na incydenty związane z bezpieczeństwem, aby zmniejszać szkody, chronić dane obywateli i zapewniać dostęp do usług cyfrowych. Współczesne systemy raportowania są konieczne do skutecznego wykrywania zagrożeń we wczesnym stadium i natychmiastowego powiadamiania menedżerów IT. Gromadzą również dane dotyczące bezpieczeństwa, które są wykorzystywane do przeprowadzania całościowej oceny ryzyka. Do tego procesu w znacznym stopniu przyczyniają się centralne pulpity nawigacyjne systemów UEM, które pokazują w czasie rzeczywistym stan wszystkich kluczowych punktów końcowych sieci.

2. Przejrzystość:

Rozwiązania z zakresu automatyzacji IT oraz inne narzędzia UEM są szczególnie ważne dla działów IT w instytucjach samorządowych, gdzie zazwyczaj brakuje pracowników i funduszy. Umożliwiając sprawne zarządzanie i ciągłą aktualizację oprogramowania, rozwiązania UEM zapewniają, że informatycy zawsze mają jasny obraz stanu sieci i punktów końcowych. W ramach scentralizowanej ewidencji i kontroli, pracownicy IT mogą również dokładnie określić, jakie urządzenia i programy są używane w różnych działach i czy spełniają one aktualne wymogi bezpieczeństwa.

3. Zgodność

Sektor publiczny musi spełniać rosnącą liczbę rygorystycznych przepisów prawnych, w tym m.in. Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa czy europejską dyrektywę NIS2. Nowe regulacje obejmują systemy wykrywania ataków i deklaracje wiarygodności od producentów. UEM ułatwia zachowanie zgodności z nowymi przepisami i standardami bezpieczeństwa, ponieważ urządzenia końcowe mogą być niezawodnie i szybciej konfigurowane. Zautomatyzowane kontrole zgodności i raporty pomagają również administracji państwowej i samorządowej monitorować i dokumentować stan zgodności na potrzeby wymaganych audytów.

4. Ochrona danych

Szczególnie istotna dla sektora publicznego jest ochrona danych wrażliwych. Zgodność z przepisami takimi jak RODO oraz bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi ma zasadnicze znaczenie dla zminimalizowania ryzyka i utrzymania zaufania do cyfrowych usług administracji publicznej. Dzięki UEM, wytyczne dotyczące ochrony danych są jednolicie stosowane w całej infrastrukturze IT. Obejmuje to również funkcje takie jak szyfrowanie danych lub ochronę dostępu do aplikacji urzędowych.

5. Automatyzacja

Automatyzacja zwiększa wydajność i obniża koszty zarządzania infrastrukturą IT w samorządach. Może również pomóc zwiększyć bezpieczeństwo. UEM ogranicza nakład pracy, odciąża działy IT od rutynowych zadań i minimalizuje ryzyko błędu ludzkiego podczas żmudnych prac konfiguracyjnych. Scentralizowany i zautomatyzowany system zarządzania poprawkami oraz ustandaryzowane procesy dystrybucji oprogramowania zapewniają, że wszystkie urządzenia końcowe są aktualne i spełniają bieżące wymogi bezpieczeństwa.

Wydajniejsze IT w administracji publicznej bez uszczerbku na cyberbezpieczeństwie

UEM znacznie poprawia bezpieczeństwo i procesy administracyjne w sieciach instytucji publicznych, a także sprawia, że zarządzanie nimi oraz ich utrzymanie jest bardziej wydajne. Zapewnia ono solidne podstawy dla niezawodnych i bezpiecznych operacji, wzmacniając zaufanie obywateli do internetowych usług publicznych. Dzięki UEM administracja IT staje się bardziej opłacalna poprzez automatyzację wielu powtarzalnych rutynowych czynności, a działy IT mogą się skoncentrować na wdrażaniu kompleksowych środków bezpieczeństwa i szkoleniu pracowników w zakresie ochrony danych i świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej

Wpisy 1 do 3 z 3